Häftig brand utbröt i höghus i Geneta

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 34 ÅR SEDAN ⌊
Släckningsarbete. Brandkåren var snabbt på plats när ett höghus började brinna. Ar­kiv­foto: Kjell Gus­tavs­son
Släckningsarbete. Brandkåren var snabbt på plats när ett höghus började brinna. Ar­kiv­foto: Kjell Gus­tavs­son

Mörka och tra­giska ru­briker gick att läsa i det 80:e num­ret av LT 1982. En brand hade tvingat 56 fa­miljer att lämna sina hem.

Åter­blickar. Den 28 ap­ril 1982 gick det att läsa om brand­en som här­jade i ­Ge­ne­ta kvällen före. Det var vinds­ut­rym­met i ett hög­hus på Präst­gårds­gatan som hade börjat ­brinna och tvingat ut de boende.
Larmet till brand­sta­tionen kom kloc­kan 19.55. Tre mi­nuter senare var brand­kåren i gång med släck­nings­ar­be­tet som på­gick till mid­natt. Tack vare det väl­byggda huset kun­de man ef­ter­åt kon­sta­tera att bara vinds­vå­ningen var to­tal­för­störd. Många lä­gen­heter hade dock fått vat­ten­ska­dor.
Branden miss­tänktes vara an­lagd och en man som upp­trätt eu­fo­riskt greps på plats.
I sam­ma ut­gå­va går det att läsa att Sö­der­täl­je kun­de bli först med ett allidrottsgymnasium. Frå­gan hade väc­kts i sam­band med ut­redningen kring hur gym­na­sie­sko­lans fram­tid i Sö­der­täl­je skulle se ut. Skol­över­sty­rel­sen skulle be­handla frå­gan i maj.
En elitorientering – mitt i Sö­der­täl­je. Det var planen som ori­en­terings­klubbarna i kom­munen ar­betade med att ge­nom­fö­ra. Ar­ran­ge­manget skulle gå av sta­peln i juni och To­re­käll­ber­get vänt­ades bli täv­lings­centrum med start- och mål­plats.
Den 29 ap­ril skrev LT om att rege­ringen fått en ­an­sö­kan om att köra i gång med en båt­lin­je mel­lan Sö­der­täl­je och Vis­by samt att Sve­ri­ges ryt­tar­elit skulle tävla vid de na­tio­nella hopp­ningar vid rid­huset i Sö­der­täl­je un­der helgen.

Publicerat av

Peter Karlsson

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *