Södertälje skulle få ett nytt affärscentrum

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊

För­vand­ling. Va­ru­hu­set Do­mus på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum.Ar­kiv­fo­to: Bengt Dahl­stedt
För­vand­ling. Va­ru­hu­set Do­mus på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum. Ar­kiv­fo­to: Bengt Dahl­stedt

Åter­blick. Va­ru­hu­sepoken hade gått i gra­ven. Do­mus sto­ra bu­tik på Stor­ga­tan skul­le gö­ras om till af­färs­cent­rum. Det skri­ver LT den 12 sep­tem­ber 1990.
Do­mus val­de där­med att följa efter många andra stör­re va­ru­hus med att låta and­ra ked­jor och bu­ti­ker få plats på den sto­ra ytan.
Bland an­nat skul­le Gu­lins, Gul & Blå, Polarn & Py­ret, JC samt de ko­o­pe­ra­ti­va buti­k­­erna Sko­rum och Kicks sam­sas på hu­sets sto­ra yta till­sam­mans med en stor Kon­sum­bu­tik.
Gert Hans­son, som ­arbe­tat 25 år i va­ru­hus och var chef för Do­mus, tyck­te att det var trå­kigt att varuhus­epoken i Sverige var över.
– Men jag tyc­ker att vi har kom­mit på en po­si­tiv och ro­lig lös­ning i Sö­der­täl­je. Det blir ett at­trak­tivt af­färs­hus där Kon­sum be­hål­ler de ytor man be­hö­ver, sa Gert Hans­son.
Även käl­lar­pla­net skul­le få en ny bu­tik men hy­res­gäst var för stun­den ej klar.

Barnen siktade på att bli rekordhoppare

⌉ SÖDERTÄLJE ¦  FÖR 25 ÅR SEDAN ⌊

0411_LTFEA_varldsrekordsforsok_i_hopprep_1990_aterblick2015-05-0

Rekordförsök. Många barn deltog i ”Hoppets dag” och försöket att slå världsrekord. Arkivfoto: Staffan Löwstedt

Återblick. Svisch, svosch, svisch, svosch …

Mellan klockan 12.00 och 12.05 den 4 maj 1990 hoppade tusentals barn runt om i landet hopprep. Det var mejeriernas och statshälsans stora reklamkampanj ”Hoppets dag” som aktiverade alla barn att hoppa hopprep just vid denna tidpunkt. Som bonus skulle man även hamna i Guinness rekordbok om allt gick som planerat.
Barnen på Blombackaskolan var en av sex skolor i Södertälje som deltog.

Vissa hoppade nonchalant och snabbt och andra hoppade baklänges. Hopprepen ven i luften och ingen maskade men fram mot sista minuten hördes flämtande.
– Åhhhhh … fröken, hur lång tid är det kvaaaar egentligen? ropade barnen på skolgården.
När det till sist gått fem minuter blåste fröken i visselpipan och världs­rekordförsöket var över. Om det blev något rekord får man antagligen veta om man läser Guinness rekordbok upplaga 1991.