Martin Dahlin sköt Sverige till VM

⌉ INRIKES & SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 22 ÅR SEDAN ⌊

BOLLTROLLARE. Martin Dahlin gjorde två mål när Sverige besegrade Finland i kvalet till VM 1994. Arkivfoto: Thomas Brandt
BOLLTROLLARE. Martin Dahlin gjorde två mål när Sverige besegrade Finland i kvalet till VM 1994. Arkivfoto: Thomas Brandt

Åter­blick. Den 14 ok­to­ber 1993 top­pa­de LT-spor­ten med att Sverige var kla­ra för VM i USA. Sverige hade be­seg­rat Fin­land med 3–2 och det var Martin Dah­lin som var hjäl­ten. Han gjor­de två mål i lands­kam­pen och var i stor­form. Svenska fol­ket var eni­ga. Martin Dah­lin var Sve­ri­ges bäs­ta spe­la­re.
En an­nan spe­la­re som hade ett stort ögon­blick var Henrik Lars­son. Den 22-åri­ge de­bu­tan­ten gjor­de Sve­ri­ges 2–1 mål i mat­chen.
För As­sy­ris­ka och Syrianska var fram­tids­ut­sik­ter­na mör­ka. Syrianska hade sto­ra skul­der och det stod klart att la­get inte skul­le spe­la i di­vi­sion två den kom­man­de sä­song­en. I värs­ta fall vän­ta­de kon­kurs och om­start.
As­sy­ris­ka, som hade va­rit en ra­ket i se­rie­sy­ste­met och var nya i division ett, hade haft en tung sä­song. I ut­gå­va 18 ok­to­ber 1993 går det att läsa att la­get slu­ta­de sist i se­ri­en och ned­flytt­ning vän­ta­de för förs­ta gång­en i klub­bens hi­sto­ria.

Bussarna stannade – Chaufförerna gick ut i strejk då lönen sänktes

⌉ SÖDERTÄLJE ¦ FÖR 22 ÅR SEDAN ⌊

STOPP. Bussarna stannade i Södertälje när parterna inte kom överens om chaufförernas löner. Arkivfoto: Roland Thunholm
STOPP. Bussarna stannade i Södertälje när parterna inte kom överens om chaufförernas löner. Arkivfoto: Roland Thunholm

Det såg dys­tert ut med för­hand­ling­ar­na, och när par­ter­na inte kom över­ens stan­na­de bus­sar­na. Fö­rar­na hade gått ut i strejk.

Åter­blick. Den 18 ok­to­ber 1993 skri­ver LT att busstrej­ken bli­vit verk­lig­het. Chauf­fö­rer­na och Swe­bus hade inte kom­mit över­ens.
Bak­grun­den till kon­flik­ten var att Swe­bus ta­git över buss­tra­fi­ken i Sö­der­täl­je av SL. SL-fö­rar­na er­bjöds där­ef­ter ar­be­te på Swe­bus fast med myc­ket säm­re av­tal än man haft med SL. Se­mes­ter­da­gar­na sänk­tes, pen­sio­närs­ål­dern höj­des och lö­nen blev läg­re – för sam­ma jobb man ti­di­ga­re haft.
– Den här kon­flik­ten hand­lar om är so­ci­al ned­rust­ning, sa Kom­mu­nals för­hand­lings­chef An­ders Wes­tin.
Har­ri­et Lo­vén, Swe­bus för­hand­lings­le­da­re, höll inte med. Hon me­na­de att Kom­mu­nal vil­le in­fö­ra en sär­skild Stockholmslön men att det inte fun­ka­de för Swe­bus hade fö­ra­re i hela lan­det.
Ef­ter en vec­kas strejk kom par­ter­na över­ens. Då hade Swe­bus gett med sig och höjt fö­rar­nas lö­ner.
– Inte till för­ra ni­vån men en god väg på rätt rikt­ning, tyck­te An­ders Wes­tin.
Strej­ken hade be­rört många, men all­män­he­ten hade va­rit för­stå­en­de var­för fö­rar­na strej­ka­de.
Många dam­ma­de av sina cyk­lar el­ler gick till sko­lan el­ler job­bet.
And­ra, som LT:s krö­ni­kör Ro­bert Ham­mar­löf, val­de att sam­å­ka. Han kon­sta­te­ra­de att man dock bör stäm­ma träff på en an­nan plats än en buss­håll­plats. Folk kun­de tro att han var dum som stod och vän­ta­de på bus­sen.