Ekonomi i balans med fokus på skolan

Kumla är en växande kommun, vilket är bra, men det sätter också spår i verksamheterna. Jag som moderat förknippas inte med en skattehöjning, men i vårt förslag till budget för 2017 med flerårsplan 2018 och 2019, har vi med en skattehöjning på 80 Öre. Vi kommer fortfarande ha en av de lägsta skatterna i länet. Men nu ska jag förklara varför vi gör detta.

Kommunen växer, Fler äldre är i behov av vård och omsorg samtidigt som fler barn och ungdomar ska ha en förskola eller skola att gå till. Sedan valet 2014 har moderaterna suttit i majoritet, med det krävs också ett större ansvar, ett ansvar för kommunens utveckling men också för en ekonomi i balans.
Jag är glad över förtroendet att vara med och driva kommunen framåt, ett förtroende att hantera de skattepengar kommunen får in från våra medborgare. Med dessa pengar kan Kumla kommun bygga vårdboende, Bygga skolor, göra klart tomter till försäljning eftersom vi har en ökad inflytt. Men jag ställer mig samtidigt frågandes till om kommunen verkligen ska bygga och driva alla verksamheter, jag tycker inte det. Därför var det riktigt roligt att bevilja en privat förskolas ansökan till kommunen, det första privata alternativet i kommunens historia på välfärdsområdet.

Jag kan också lova, att en röst på moderaterna är en röst för mer privatisering, det är inget självändamål i sig utan jag ser det som ett komplement till den offentligt drivna verksamheten. Konkurrens är bra, så höjs kvalitén och samtidigt minskar kommunens investeringskostnader.

Jag är nöjd över de satsningar på skolområdet som hittills har gjorts och planeras att göra framöver. Förskolorna blir fler, blå huset är en nyinvigd förskola i norra delen av Kumla, i sörbyområdet har vi med ytterligare en förskola i vår budget och beslutet att låta en fristående förskola etablera sig i kommunen var viktigt. Stene skolas gamla skolbyggnad rivs just nu, för att ge plats åt en ny skoldel. Vi har med satsningar för fler lärare, stärkt organisation, minskat sjukskrivningsantal samt minskade barngrupper.

Budgetfullmäktige – Sjukvård

Här är mitt anförande i budgetdebattens sjukvårdsdel.

 

”Ordförande
Till en början ska jag citera katten Gustaf för att beskriva min spontana syn på majoritetens budgetförslag. ”Idag ska jag göra ingenting, det gjorde jag igår också med blev inte färdig.” – i nästan 100 år har regionen styrts av S, kostnader skenar, vården blir sämre och patienterna får vänta lång tid på vård. Det ska också nämnas att flera saker har man lyckats med, exempelvis diabetesvård och ortopedin, speciellt i Lindesberg. jag vill dock se lösningar på dagens problem.

Länets vård ska bedrivas så den tillgodoses nära patienten. Närsjukvården omfattar allt från hälsofrämjande, förebyggande insatser och tidig upptäckt av sjukdom, till omvårdnad och rehabilitering. Region Örebro Län måste säkerställa att sjukvården har god tillgänglighet och hög kvalitet.

Rekryteringsproblemen vad gäller läkare innebär att många vårdcentraler idag är beroende av hyrläkare, vilket är dyrt och dessutom leder till bristande kontinuitet för både övrig personal och patienten.

Vad behöver då göras?

Jag vill se en god arbetsmiljö, Region Örebro län måste bli en attraktivare arbetsgivare. Vi måste bland annat hänga med i löneutvecklingen samt utveckla IT-systemenen.

Jag vill också se mer valfrihet i region Örebro län. Det måste bli lättare för vårdgivare att etablera sig i länet, både i primär- och specialistvården.

Två, av många utredningar, som finns i alliansens budget för en bättre vård är att ta fram ett regelverk för lagen om valfrihetssystem inom specialistvården samt införa ett mobilt läkarteam för äldre i hela länet.

Krafttag måste tas för att styra om Region Örebro Län i rätt riktning, och som Winston Churchill sa, ”Det är inget fel på förändring, bara den går i rätt riktning.”

Bifall till alliansens budgetförslag.”

Regeringen delar ut hårda slag mot svensk åkerinäring

Regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, med stöd av Vänsterpartiet vill införa kilometerskatt. En extra skatt på lastbilar med syfte att minska transporter, minska klimatpåverkan och minska antalet illegal cabotage, alltså utländsk trafik på svensk väg. Det låter fint, men är direkt skadligt om det införs. Skadligt mot svensk åkerinäring men också svensk landsbygd.
Jag säger nej till kilometerskatt.

Infrastruktur och transporter är av betydelse för en levande landsbygd. Skatter och regler ska utformas så det är möjligt att leva i hela Sverige. Nedan står tre förslag som skulle underlätta för åkerinäringen och Sveriges landsbygd istället för att införa en kilometerskatt.

1. Varor kommer behöva fraktas, konsumtion är bra för tillväxten. Sveriges BNP består till stor del av export. Det är alltså en nödvändighet för bygget av ett bättre Sverige.

2. Främja alternativa drivmedel, exempelvis fossilfria HVO, är en viktig del.

3. Utöka resurserna och möjligheten för myndigheter att stoppa illegal cabotage att köra i landet. De som inte håller sig till regelverket ska inte ha rätten att köra på våra gemensamma vägar. 

För en levande landsbygd och ett levande företagsklimat är inte kilometerskatt rätt väg att gå.

Bryssel tur och retur


Under några dagar är jag i Bryssel med kollegor för nya erfarenheter och diskussioner. Idag träffade vi Central Sweden, KREAB och Christofer Fjellner. Nedan ser ni lite mer utförligt vad de jobbar med.
Central Sweden är Örebro, Dalarna och Gävleborg läns förlängda arm i EU. Cirka 50-60% som beslutas på EU-nivå påverkar de lokala och regionala verksamheterna. Där av är det stor vikt i att ha en god kommunikation.
KREAB är en lobbyistorganisation grundad i Sverige som idag finns på många platser runt om i världen. Deras huvudsakliga uppgift är att företräda företag i politiken. Väldigt intressant att lyssna på.

Christofer Fjellner är Europaparlamentariker för nya moderaterna, hans fokusområden är miljö, handel och budget. Intressanta diskussioner om EU i stort och sakfrågor på lägre nivå. Mer om EU och min syn skriver jag ett inlägg om när jag är hemma igen. 

Välkommen!

Hej!

Detta är mitt första inlägg, nedan ser ni min ambition med bloggen.

Jag kommer, i så stor utsträckning som möjligt, lägga ut min vardag. Allt från politiska ställningstaganden och debatter till konferenser samt spännande möten.

Häng med!