Nolltolerans mot dåliga skolor

Sverige globalt men även i länet lokalt finns en stor segregation när vi kommer till jämförelser mellan skolor, såväl grund-, högstadie- och gymnasieskola. Det är en utveckling som inte får fortgå.

Kunskaperna i svensk skola riskerar att gå i stöpet med den nuvarande regeringens utbildningspolitik. För mig, och moderaterna, är det en tydlig prioritering att vi inte får spara på skolan. Vi har skolor i Sverige där inte ens hälften av alla elever klarar kunskapskraven, det innebär i sin tur att inte alla elever får den utbildning de har rätt till. Så ska det inte vara.

Moderaterna har under året presenterat riksövergripande skolförslag för en bättre skola och ökade resultat i hela landet.

Två av förslagen är följande:

1. Skolinspektionen ska fokusera på att mäta resultat och kvalitet.

  • Skolinspektionens granskningar ska bli tydligare och följa en betygsskala.
  • Om skolinspektionen bedömer att en skola har kvalitativa brister måste en åtgärdsplan arbetas fram. Efter åtgärdsplanen ska skolverket sedan erbjuda dessa skolor ett kunskapskontrakt med nationella resurser kopplade till vissa åtgärder som forskningen visar stärker kunskapsresultaten. Det ska inte vara möjligt för en skola att tacka nej till de insatser som erbjuds.
  1. Skärpta insatser för skolor med fallande kunskapsresultat
  • En skola som trots hjälp inte lyckats lyfta resultaten ska övergå till statligt huvudmannaskap. Detta gäller oavsett huvudman. Vid behov kan skolan komma att läggas ner.
  • Det innebär att skolverket får en ny enhet som ansvarig för driften av skolor som tidigare omfattats av åtgärder i ett kunskapskontrakt, men inte lyckats förbättra resultaten.

Sammanlagt satsar Moderaterna i budgeten på riksnivå 1,2 miljarder kronor för att nolltolerans mot dåliga skolor ska införas.

Alla elever ska få en kvalitativ utbildning, oavsett vart i landet man bor.

 

Ät svenskt – det är svinbra!

Antibiotika räddar liv samt behandlar bakteriesjukdomar, både på människor och djur. Så ska det också förbli. En stor utmaning lokalt, men också nationellt och internationellt är att antibiotikan flödar bland vissa djuruppfödare. Bakterier anpassar sig och blir resistenta mot antibiotika, resultatet blir att medicinerna gradvis förlorar sin effekt.

Det används enligt WHO, världshälsoorganisationen, mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Sverige har idag en relativ låg förekomst av antibiotikaresistens och anledningen är att man under lång tid arbetat för en ansvarsfull djurhållning samt antibiotikaanvändning. I de flesta länder ges ungefär 90% av antibiotikan i foder eller vatten, i Sverige är den siffran 10%.

 


Bild från www.wwf.se

Stärk demokratin nu, helst nyss.

För en tid sedan lämnade jag in en motion till regionfullmäktige, jag hoppas de styrande partierna Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, yrkar bifall. först då kan mitt förslag bli verklighet.

Nedan kan förslaget läsas:
Alla partier har med största sannolikhet medlemmar som skulle vilja vara mer politiskt aktiva men av olika anledningar inte vill för att rädslan att binda upp sig kan vara stor. För att stärka demokratin på sikt och höja intresset för regionpolitik i länet vill jag se att vi inför ett system som möjliggör att partier kan använda möjligheten med politiska lärlingar.

Ett system med politiska lärlingar kan se ut på olika sätt. I Kumla kommun har en politisk lärling en handledare, yttranderätt, får samma arvode som ersättare i nämnd men också rätt till förlorad arbetsinkomst. Vad gäller tid kan man vara politisk lärling en 3-månadersperiod med möjlighet att förlänga till max 6 månader.

Politiska lärlingar har i många nämnder varit ett första steg in till att bli fritidspolitiker i Kumla, även Nora kommun utreder nu möjligheten för detta.

Nu har jag ambitionen att Region Örebro Län också tar denna möjlighet, ett system med politiska lärlingar vore bra för demokratin.

Jag yrkar
Att Region Örebro län inför ett system för politiska lärlingar

Att Region Örebro Län arbetar fram ett reglemente för politiska lärlingar.

Arbetet under flygande stenar

Attacker och angrepp mot blåljuspersonal, med det menat polis, räddningstjänst och sjukvårdspersonal, har ökat under de senaste åren. Nästintill varje dag kan vi läsa i nyheterna om nya attacker mot blåljuspersonal. Uppbrända bilar, stenkastning samt hotfullhet är bland det vanligast. Det är fullständigt oacceptabelt att de som räddar liv, skapar trygghet och bidrar positivt till samhället ska behöva utstå detta, det får inte fortsätta. Vi måste värna respekten för rättsstaten.

Det är inte enbart impulsiva handlingar när någon kastar sten, utan oftast väl planerat. Det finns flera fall där utryckningsfordon blivit ”inlockade” i områden för att i nästa skede bli en måltavla för stenkastning eller annan typ av föremål.

Foto: Veronika Ljung-nielsen/Na.se

Straffen för attacker mot blåljuspersonal måste skärpas. Om man hindrar utryckningsfordon att fullfölja sina uppgifter skadar man hela samhället och straffet bör vara därefter.

När den som är mellan 15 och 17 år döms till ungdomstjänst för brott som innefattat ett angrepp mot polis, räddningstjänst eller medarbetare i hälso- och sjukvården ska påföljden helt eller delvis kunna ske inom ramen för räddningstjänstens eller polisens verksamheter. Syftet är att stärka dessa ungdomars tillit och respekt för viktiga samhällsfunktioner.

När angreppen riktas mot sådana väsentliga samhällsfunktioner bör detta anses vara försvårande när straffet bestäms – oavsett om det rör sig om skadegörelse, våldsamt upplopp eller någon annan brottstyp. Det bör därför införas en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Ett uppdrag bör ges till Polismyndigheten och Socialstyrelsen, att i samråd med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, utforma en fungerande ungdomstjänst inom räddningstjänst och polis.

Är man mogen nog att kasta sten är man också mogen nog att ta sitt straff.

Det handlar om att:

  • Skärpa straffen för attacker mot blåljuspersonal. Våld mot tjänsteman ska vara ett eget brott som straffas med minst sex månaders fängelse.
  • Ersättning för kränkning ska utgå i fler fall när poliser är brottsoffer.
  • Den som är mellan 15 och 17 år och döms till ungdomstjänst för brott som inbegriper angrepp mot blåljuspersonal ska kunna verkställa påföljden helt eller delvis inom ramen för polisens eller räddningstjänstens verksamheter.
  • Införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff.

Plan för ett starkare Sverige

Satsningarna i Moderaternas budgetmotion innebär att skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden tillförs över 10 miljarder kronor redan för 2017. Sammantaget tillförs skolan, vården, omsorgen och den allmänna välfärden över 60 miljarder kronor fram till år 2020.
Sverige har stora problem med integration, utanförskap och bidragsberoende. Samtidigt behöver svensk ekonomi rustas för att kunna stå stark i en orolig omvärld med stora risker. Vårt land behöver ledarskap och reformer. Därför behövs vår plan för ett starkare Sverige.

Plan för ett starkare Sverige – Moderaternas budgetmotion för 2017:

1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
·    Budget i balans 2017 och överskott 2018
·    Effektivisera flyktingmottagandet
·    Reformera sjukförsäkringsprocessen
·    Skärp arbetslinje i bidragssystemen
·    Inkomstförstärkningar, som inte slår hårt mot jobb och jobbskapande
·    Bekämpa fusk med skatter och bidrag
·    Avveckla regeringens ineffektiva åtgärder
·    Kompensera för höjd moms

2. Nolltolerans mot dåliga skolor
·    En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och en timme mer matematik per vecka i högstadiet
·    Mer tillgänglig förskola för barn med föräldrar som har försörjningsstöd
·    Lovskola och läxhjälp för de som riskerar att halka efter
·    Utökad undervisningstid på lärarutbildningen
·    Högre lön för skickliga lärare och fler lärarassistenter i skolan

3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
Tydliga krav på att göra sig anställningsbar
·    Utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens
·    Ökade aktivitetskrav i försörjningsstödet

Sänk trösklarna för att få det första jobbet
·    Sänkta anställningskostnader med ett enda krångelfritt stöd – förstärkta nystartsjobb
·    Tredubblat tak i RUT-avdraget, från 25 000 till 75~000 kronor
·    Ny yrkesutbildning och utbyggd yrkesvux
·    Matchningsanställningar och lärlingsjobb
·    Kompetenskartläggning från dag ett i Sverige
·    Treårig etableringsplan i stället för tvåårig

Det ska löna sig att ta det första jobbet
·    Förstajobbet-avdraget
·    12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
·    Utökad jobbstimulans i bidrag och ersättningar
·    Bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag

4. Tillväxt i hela Sverige
·    Satsningar på järnvägsunderhåll
·    Slopat uppskovstak och sänkt uppskovsränta för ökad rörlighet på bostadsmarknaden
·    Inför kvalificerade personaloptioner för att få företag att växa och attrahera spetskompetens
·    Ökade anslag till forskning och innovation
·    Avskaffa regeringens årliga extra skattehöjning på bensin och diesel
·    Ökad nedsättning av dieselskatten i skogs- och jordbruk

5. Trygghet att lita på
·    2 000 fler poliser
·    Fler civilanställda inom Polismyndigheten
·    Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
·    Insatser mot moderna mängdbrott
·    Utökat utrymme för att höja polisernas löner med 2 000 kronor per månad

Trumpismen får inte bli det självklara

Bild från aftonbladet
Bild från aftonbladet

Opinionsundersökningar ska tas på allvar, men ändå med en nypa salt.
Det spelar ingen roll vem som utfört undersökningen, hur många som har svarat eller när på året den är gjord.

Idag ser vi i SCB’s senaste mätning, en mätning av modell större. Moderaterna har där gjort ett tapp. Tappet i sig är inte ett orosmoln, det går upp och ner i undersökningar, det oroväckande är den negativa trend som nu är ett faktum. Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ligger alla runt 4%-spärren. Sverigedemokraterna ligger runt 17%.

En opinionsundersökning är inte ett valresultat. Val avgörs på valdagen.

 

 

Fokus framåt bör ligga på reformförslag och politik. Hur bygger vi Sverige starkare när det gäller integration, migration, ekonomi, jobb, omsorg, skola, säkerhet, försvar, etc?

Det parti som levererar långsiktiga svar lyckas bäst i valet 2018.

Jag vill inte vara med i en valrörelse där ”Trumpismen” nått Sverige. Alltså, där pajkastning går före konkreta idéer och förslag för Sveriges framtid. Populistiska utspel är aldrig lösningen på dagens eller morgondagens utmaningar.