Örebro län som logistikregion

Örebro län har en central position i landet vad gäller transporter på järnväg, på väg och via flyg.

Hallsberg är en av de viktigaste noderna för gods på järnväg i Sverige och norra Europa. Örebro län ska fortsätta vara en nationell knutpunkt för landets godstrafik. Hallsberg har pekats ut som en av de viktigaste punkterna för Skandinavien-Medelhavet-korridoren (Scan Med). Det får konsekvenser för godstrafiken och Hallsbergs rangerbangård, som behöver byggas ut. Vidare ska arbetet fortsätta med att utveckla länets nodposition för intermodala transporter, där man lastar om mellan olika transportslag.

Som logistikregion passerar stora mängder gods Örebro län varje dag. I framtiden väntas godstrafiken öka kraftigt. Genom utbyggande av järnvägarna, med ny teknik och effektivare tågkörning med bland annat längre tåg kan en del läggas på järnväg, det är dock inte möjligt att lägga hela ökningen av godstrafik på järnvägsnätet.

Osund konkurrens från utländska åkerier gynnar inte den svenska åkerinäringen.

Åkerinäringen är en viktig sektor för länet, med miljövänliga innovationer minskar miljöpåverkan även för gods på väg. Det är viktigt att i framtida planering även ta med förutsättningar för de transporter som sker på väg för att vara ett centrum även för gods på väg. Det är positivt att både RV 50, som är länets mest belastade godsväg, och E20 byggs om till mötesfria vägar. Regionen måste underlätta för åkerinäringen i den mån regionen kan. Det är viktigt att kilometerskatt inte införs för åkerinäringen, eftersom den inte leder till positiva miljömässiga effekter och dessutom försvagar den inhemska konkurrenskraften gentemot utländska fordon och förare. En annan del är illegalt cabotage, osund konkurrens från utländska åkerier gynnar inte den svenska åkerinäringen. Staten måste ta sitt ansvar och avsätta de resurser som krävs för att kunna följa upp och göra insatser mot de som inte följer lagen.

Flygets roll är även den viktig. Det är idag den fjärde största fraktflygplatsen i landet och har en strategisk betydelse för näringslivet i länet. Den starka positionen ska bevaras och utvecklas. Regionen och övriga ägare av flygplatsen ska tillsammans med näringslivet söka vägar för att utveckla flygplatsområdet för att öka andra aktörers intresse i flygplatsen med målet att flygplatsens självfinansieringsgrad ska öka. Flygplatsen har också en viktig roll för försvaret och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, exempelvis under skogsbränderna så var flygplatsen en central del för brandflygen.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *