Klimatets utmaningar!

Alla påverkas av klimatförändringar. Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare. Det krävs därför stora förändringar. Nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle, en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. Den strävar efter produkter som är hållbara och återvinningsbara och där icke-förnybara material över tid ersätts med förnybara. RÖL ska verka för ett hållbart samhälle med en ekologisk utveckling genom att bland annat påverka förutsättningarna för förnybar energiproduktion, icke klimatpåverkande utsläpp och miljöanpassade innovationer.  Ny teknik och klimatarbete kräver ekonomisk tillväxt

Naturen är en fantastisk resurs som ska förvaltas på ett hållbart sätt. De beslut som fattas ska därför vara långsiktiga och ta hänsyn till eventuell miljöpåverkan. Regionens verksamheter ska sträva efter minskade utsläpp och bidra till en mer hälsosam miljö för människor och djur att vistas i. Investeringar i forskning och innovationer är viktiga för att den gröna näringen ska utvecklas. En god dialog mellan länets aktörer är nödvändig för att byta erfarenheter och lära av varandra så att länet kan utvecklas.

Transporter står för ca 40 % av Örebro läns CO2 utsläpp. Transportsektorns utsläpp domineras av vägtrafik. För att nå klimatmålen måste CO2 utsläppen minska, där en övergång till förnyelsebara bränslen är den viktigaste åtgärden.  För att medborgarna ska välja andra alternativa färdsätt måste dessa uppfattas som attraktiva och lösa deras transportbehov.

Publicerat av

Oskar Svärd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *