Klimatets utmaningar!

Alla påverkas av klimatförändringar. Konsekvensen av en växande befolkning med ökande materiella anspråk är att jordens resurser blir allt knappare. Det krävs därför stora förändringar. Nya resurseffektiva affärsmodeller och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle, en cirkulär ekonomi. En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs. Den strävar efter produkter som är hållbara och återvinningsbara och där icke-förnybara material över tid ersätts med förnybara. RÖL ska verka för ett hållbart samhälle med en ekologisk utveckling genom att bland annat påverka förutsättningarna för förnybar energiproduktion, icke klimatpåverkande utsläpp och miljöanpassade innovationer.  Ny teknik och klimatarbete kräver ekonomisk tillväxt

Naturen är en fantastisk resurs som ska förvaltas på ett hållbart sätt. De beslut som fattas ska därför vara långsiktiga och ta hänsyn till eventuell miljöpåverkan. Regionens verksamheter ska sträva efter minskade utsläpp och bidra till en mer hälsosam miljö för människor och djur att vistas i. Investeringar i forskning och innovationer är viktiga för att den gröna näringen ska utvecklas. En god dialog mellan länets aktörer är nödvändig för att byta erfarenheter och lära av varandra så att länet kan utvecklas.

Transporter står för ca 40 % av Örebro läns CO2 utsläpp. Transportsektorns utsläpp domineras av vägtrafik. För att nå klimatmålen måste CO2 utsläppen minska, där en övergång till förnyelsebara bränslen är den viktigaste åtgärden.  För att medborgarna ska välja andra alternativa färdsätt måste dessa uppfattas som attraktiva och lösa deras transportbehov.

Örebro län som logistikregion

Örebro län har en central position i landet vad gäller transporter på järnväg, på väg och via flyg.

Hallsberg är en av de viktigaste noderna för gods på järnväg i Sverige och norra Europa. Örebro län ska fortsätta vara en nationell knutpunkt för landets godstrafik. Hallsberg har pekats ut som en av de viktigaste punkterna för Skandinavien-Medelhavet-korridoren (Scan Med). Det får konsekvenser för godstrafiken och Hallsbergs rangerbangård, som behöver byggas ut. Vidare ska arbetet fortsätta med att utveckla länets nodposition för intermodala transporter, där man lastar om mellan olika transportslag.

Som logistikregion passerar stora mängder gods Örebro län varje dag. I framtiden väntas godstrafiken öka kraftigt. Genom utbyggande av järnvägarna, med ny teknik och effektivare tågkörning med bland annat längre tåg kan en del läggas på järnväg, det är dock inte möjligt att lägga hela ökningen av godstrafik på järnvägsnätet.

Osund konkurrens från utländska åkerier gynnar inte den svenska åkerinäringen.

Åkerinäringen är en viktig sektor för länet, med miljövänliga innovationer minskar miljöpåverkan även för gods på väg. Det är viktigt att i framtida planering även ta med förutsättningar för de transporter som sker på väg för att vara ett centrum även för gods på väg. Det är positivt att både RV 50, som är länets mest belastade godsväg, och E20 byggs om till mötesfria vägar. Regionen måste underlätta för åkerinäringen i den mån regionen kan. Det är viktigt att kilometerskatt inte införs för åkerinäringen, eftersom den inte leder till positiva miljömässiga effekter och dessutom försvagar den inhemska konkurrenskraften gentemot utländska fordon och förare. En annan del är illegalt cabotage, osund konkurrens från utländska åkerier gynnar inte den svenska åkerinäringen. Staten måste ta sitt ansvar och avsätta de resurser som krävs för att kunna följa upp och göra insatser mot de som inte följer lagen.

Flygets roll är även den viktig. Det är idag den fjärde största fraktflygplatsen i landet och har en strategisk betydelse för näringslivet i länet. Den starka positionen ska bevaras och utvecklas. Regionen och övriga ägare av flygplatsen ska tillsammans med näringslivet söka vägar för att utveckla flygplatsområdet för att öka andra aktörers intresse i flygplatsen med målet att flygplatsens självfinansieringsgrad ska öka. Flygplatsen har också en viktig roll för försvaret och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, exempelvis under skogsbränderna så var flygplatsen en central del för brandflygen.

Lag och ordning skapar trygghet

Det grova våldet har nått rekordnivåer. Våldet ökar både i omfattning och grovhet, och det inkluderar ett ökat användande av skjutvapen och sprängmedel. Fler utsätts för brott och fler oroar sig för att utsättas för brott. Samtidigt sjunker förtroendet för rättsväsendet. Vi läser varje dag om skjutningar, misshandel och andra brott – nära oss. I våra kommuner, i Örebro län. Kriminaliteten, droger och våldsbrott kommer längre ner i åldrarna.

Att upprätthålla lag och ordning är en av statens kärnuppgifter. Otryggheten som breder ut sig måste bort.

Rekordmånga poliser lämnar idag yrket och utbildningsplatser vid polisutbildningen står tomma. Utredningsresultaten i viktiga brottskategorier sjunker, och på grund av ett ökat tryck tvingas polisen prioritera bland anmälningar. Polisen upplevs som frånvarande i stora delar av landet. När jag läser vissa kommentarer på Facebook och i traditionella medier upplever jag att det finns en hopplöshet hos vissa – man vill inte anmäla ”för att det läggs ändå ner”. Det är någonting som jag tycker är allvarligt.

I Kumla är jag glad att vi har en god dialog mellan politiker och polis, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner. Det har vi bland annat genom BRÅ (Brottsförebyggande rådet) och medborgarlöftet, ett avtal mellan Kumla kommun och polisen Bland annat lovar polisen i det att arbeta med insatser mot narkotikabrottsligheten med fokus på ungdomar. Detta ska ske i ordinarie verksamhet samt genom ett antal riktade insatser i samverkan med socialtjänsten i Kumla kommun.

Nedan är några förslag från Moderaterna nationellt för att få bort otryggheten och de kriminella:

– Polisernas löner ska höjas och kunna bli 3 000 kronor mer i lön varje månad.
– Polisens ska fokusera på sin kärnuppgift: att ingripa mot, utreda och klara upp brott.
– Betald och reformerad polisutbildning för fler poliser.
– Dubbla straff för brott som begås av gängkriminella.
– Slopa dagens form av mängdrabatt för de som döms för flera brott samtidigt.
– Mer kameraövervakning – slopa tillståndsplikten för Polisen.
– Skärp minimistraffen för alla våldtäkter och för grovt sexuellt ofredande.
– Fler brott ska leda till utvisning.
– EU-medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.

Besök hos trafikverket!

I skrivande stund sitter jag på tåget hem från Stockholm. Jag är inte ensam om att resa från Stockholm idag, det är många som avslutar arbetsveckan eller är på väg att fira påsk på annan ort.
Idag har jag besökt trafikverket för att samtala kring- och se hur de arbetar med järnvägen i Sverige. Vad händer när tågen stannar och det blir stopp i trafiken? Vem ansvarar för det och hur löser man de problem som uppstår?

Jag besökte även MTR som hanterar alla pendeltåg i Stockholm. Men varför är en kommun- och regionpolitiker i Stockholm och gör verksamhetsbesök?

Jag är en av flera representanter från Region Örebro län i ett samarbete som heter En Bättre Sits. En Bättre Sits är ett transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal intressenter i de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland som arbetar tillsammans för en sammanhållen, hållbar region med infrastruktur och kollektivtrafik som underlättar människors vardag.
Syftet med ”En Bättre Sits” är att kartlägga vilka investeringar som krävs för att öka tillgängligheten till och genom regionen, hålla samman kollektivtrafiken och förbättra infrastrukturen.
Jag sitter med i en grupp för storregional kollektivtrafik. Tillsammans ska vi ta fram förslag för en förbättrad kollektivtrafik när det gäller tåg, buss, båt och flyg. Tågen måste gå i tid, vissa stråk behöver byggas ut och hela järnvägsnätet måste rustas för att möta framtidens resande ur flera perspektiv. Miljö, effektivitet och konkurrenskraft.

Kort fakta:
– 46% av Sveriges BNP skapas i Stockholm-Mälarregionen
– 2 402 568 människor arbetar i Stockholm-Mälarregionen
– Bara i Stockholms län kostar förseningar i kollektivtrafiken 6 000 000 000 per år.
– 3 806 888 personer bor i regionen.
Blir det fel med spårväxlar i Stockholm, då påverkar det trafiken i Kumla.
Med andra ord kan vi konstatera att hela Sverige måste hålla ihop – för att hela Sverige ska leva.

Glad påsk!

Ett attraktivt läraryrke!

Den akuta lärarbristen är ett av de största hoten mot möjligheten att stärka elevernas kunskaper i skolan. Lärarbristen varierar mellan Sveriges kommuner.

Enligt en rapport från Skolverket så är prognosen att det kommer saknas 80 000 lärare i Sverige år 2031. Samlade reformer är nödvändiga för att förbättra villkoren och locka fler till yrket. Kvaliteten på lärarutbildningen måste förbättras samtidigt som staten behöver ta ett ännu större ansvar för att säkra kompetensförsörjningen till våra skolor.

Samtidigt som vi behöver fler lärare behöver vi utveckla digitaliseringen som ett komplement där det digitala underlättar för lärare i hela landet.

Några förslag för fler lärare:
– Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.
– Minska lärarnas administrativa börda.
– Ett statligt program för att rekrytera lärare från utlandet.
– Skärp antagningskraven till lärarutbildningen och stärk ämneskunskaperna.
– Personer som redan har ämneskunskaper ska snabbare kunna bli behöriga lärare genom att läsa en pedagogisk utbildning.

EU-valet 26/5!

Snart är det val igen. Denna gång till Europaparlamentet. Den 26/5 är sista dagen att rösta. Jag kommer självklart rösta – kommer du?

Valdeltagande till EP-valet brukar vara lågt. Min ståndpunkt är att alla röstberättigade ska rösta, då kan man också utkräva ansvar.

I Europaparlamentet sitter 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Antalet ledamöter är baserat på landets befolkningsmängd. Det finns 20 Europaparlamentariker från Sverige, 3 av dessa är Moderater. De är med och beslutar om EU:s lagar och budget.

Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentet är Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari.

Tomas Tobé

 

Nedan ser ni lite av Moderaternas EU-frågor:

✅ Öka tryggheten genom att stoppa den fria rörligheten för kriminella.

✅ Mer förnybar energi och kärnkraft för att rädda klimatet. Stärkt budget för forskning kring kärnkraft.

✅ Kontrollerad invandringspolitik.

✅ Europa ska bygga framtidstro med jobb och företagande.

 

Bedömningsbilar som komplement!

2017-09-02

Pressmeddelande

Utred möjligheten med bedömningsbilar i Region Örebro län

Idag rycker vissa ambulanser ut på larm som inte kräver akut sjukvård eller transport till sjukhus eller akutmottagning. Dessa utryckningar kan påverka andra patienter där läget är mer akut.

Region Örebro län kan lära sig av andra för en mer effektiv ambulanssjukvård i länet. Ett införande av bedömningsbilar skulle kunna bidra till effektivare och säkrare vård.

– ”Värmlands landsting har infört dessa typer av bilar, de är utrustade som en ambulans men har ej möjlighet att ta en bår i bilen, bilarna åker på mindre larm men gör även en första bedömning,” säger Oskar Svärd (M)

En del av de larm som ambulansen åker ut på kan på ett bättre sätt mötas upp på annan instans än akutmottagningen, och därmed lotsa rätt på ett bättre sätt.

– ”Alla förslag som förbättrar tillgängligheten, kvalitén och ökar patientsäkerheten är viktigt för mig och moderaterna. Jag har därför lämnat in en motion om att utreda möjligheten med bedömningsbilar,” avslutar Oskar Svärd (M).

Sista dagen i Almedalen

Sista hela dagen för mig i Almedalen. Har bockat av allt som var planerat förutom Anna Kinberg Batras tal som börjar 11.00 imorgon, söndag.

Veckan har varit fylld med aktiviteter. Seminarium, debatter, utfrågningar och personliga möten. Närmare 30 olika aktiviter har det varit för min del.

Utbildningsfrågor har varit ett stort fokusområde, mest intressant var Moderaternas seminarium om skolan de hade tillsammans med Lärarförbundet.

Kan tyckas låta färgat från min sida men faktum är att jag varit ganska kritisk till moderatledda seminarium tidigare. Det är viktigt att få olika vinklar när man diskuterar utvecklingsfrågor. Jag tycker Camilla Waltersson Grönvall, skolpolitisk talesperson för moderaterna, och Peter Danielsson, 1:e vice partiledare (M), lyckades med detta. Tillsammans med Lärarförbundet. Det blev bra diskussioner och publikfrågor, glädjande också att hela panelen höll med mig om min fråga, att generella stadsbidrag är bättre än riktade.

Tufft politiskt läge – med möjligheter.

Marcus svarar och förklarar, en given del att lyssna på under Almedalsveckan. Marcus Oscarsson och Anders Pihlblad är enligt mig två av Sveriges bästa analytiker när det kommer till politik. Pedagogiskt, genomtänkt och med en röd tråd. I TV4’s tält körde de live, mycket intressant att ta del av.

Jag tror kommande tid fram till valet blir otroligt intensivt, för alla partier. Om man tänker på hur omvärlden ser ut är det politiska läget inte helt självklart. Moderaterna har under den senaste tiden haft det väldigt tufft i opinionen. Jag är dock övertygad om att vi kommer få ökat förtroende till nästa val. Det kommer inte gratis, hårt jobb lönar sig. Vi måste bli tydligare med sakpolitiken, vart vi står, vart vi vill och hur vi kommer dit. Då tror jag vi lyckas.

I övrigt ännu en bra dag här på Gotland.

Skolfokus i Almedalen

Skolan i fokus på min andra dag i Almedalen.

Har idag träffat Lärarförbundet och lärarnas riksförbund för att diskutera skolutveckling, hur vi rekryterar och behåller lärare men också hur vi säkerställer att alla elever som börjar grundskolan också avslutar densamma.

En av tre elever tar inte examen från gymnasiet, det är ungefär 35.000 personer varje år. Det är inte acceptabelt.

Vi måste tillsammans, offentliga och privata huvudmän, kraftsamla kring denna tuffa fråga, men också med hjälp av organisationer som exempelvis Lärarförbundet.

En långsiktighet är avgörande för en god kvalité, det finns inga snabba lösningar när det gäller skolutveckling och utbildning överlag.

Moderaterna, med Anna Kinberg Batra i spetsen, startade för några år sedan skolinitiativet. Ett stort arbete mellan politik, fack, organisationer och professionen. Det är ett tydligt tecken på att Moderaterna vill ha en bättre skola, för alla.

Idag hade moderaterna tillsammans med Lärarförbundet ett seminarium om skolutveckling. Riktigt bra.