Att aktivt dölja information är inget Örebro kommun skall hålla på med -offentlighetsprincipen är central

Med anledning av mitt sista utspel i NA den 29:e juni så fortsätter jag här med en egen uppföljning, fortfarande vägrar ansvariga att svara på frågor och fortsätter lägga på locket, men jag ger mig inte jag rycker av locket igen.

Som liberal så tror jag på egenmakt, möjlighet att påverka sin situation genom egna val, inget ska stå i vägen för din utveckling och du ska ges frihet att göra de val som passar just dig.

Att på en arbetsplats få känna sig fri och trygg är av stor vikt, skapas otrygghet så minskar resultatet och i detta fall så blir den enskilda medborgaren förlorare i ett minskat eller uteblivet resultat i form av service eller tjänst

Jag tycker det är mycket beklagligt att man fortsatt lägger locket på och vägrar konsekvent att ta sitt ansvar och se de problem som finns gällande arbetsmiljön  främst kopplat till tekniska förvaltningen men det har ju också framgått att problemen med att skapa en trygg och attraktiv arbetsplats på andra förvaltningar.

Varför undviker kommunalrådet Ullis Sandberg ordförande programnämnd samhällsbyggnad och Charlotte Esberger Jandin ordförande Tekniska nämnden svara upp?

Jag menar att detta är ett ansvar som vi politiker måste gå in och ta nu som ytterst ansvariga, detta sker inte i dag av de högsta ansvariga för programnämnden Ullis Sandberg.

Problemen ligger i att högre chefer inte på ett systematiskt sätt arbetar förebyggande dålig arbetsmiljö, jag menar att man försöker dölja och låta saker rinna ut i sanden.

Jag kommer inte ge mig i ansvarsutkrävandet för att skapa förutsättningar för att all personal inom Örebro kommun upplever via vedertagna undersökningar att Örebro kommun är en trygg och attraktiv arbetsplats

Att i enskilda ärenden tex. Sekretessbelägga all dokumentation där chef har ”utrett sig själv” och aktivt jobbar för att försvåra insynen av medborgare är något som jag starkt ifrågasätter, offentlighetsprincipen är central.

Jag vill att Kommunalråd Ullis Sandberg, kommundirektören Anne Andersson, tidigare förvaltningschef Hanna Duva samt tidigare verksamhetschef Vatten och avlopp Lief Rehnberg ska granskas djupgående i det specifik ärendet där enskild medarbetare fått utbetalt 265000:- som ett exempel om hur man inte behandlar medmänniskor/kollegor.

Jag är fullständigt övertygad att det finns mer, jag har fått berättat för mig saker som jag inte trodde var möjliga

Nu behöver saker ske och det omedelbart, högre chefer och högsta ansvariga kommunalråd Ullis Sandberg bör fundera på om hon och övriga som konstant lägger locket på för uppkomna situationer kan hantera och följa upp sitt uppdrag

Gör om gör rätt, jag ger mig aldrig för att skapa en trygg och attraktiv och fritänkande arbetsplats

Ska vi vara Sveriges mest attraktiva medelstora stad ska vi också vara en attraktiv arbetsplats och behålla den fina personalresurs som finns

Demokratin fungerar Örebroarna har sagt sitt angående Brunnsparken 

För en tid sedan så lade minoritetstyret fram förslag på hur man skulle omvandla Brunnsparken, man skulle exploatera sönder brunnsparken, bostäder skulle byggas, förskola mm, vi från liberalerna tyckte hela arbetet från start var dömt att misslyckas, man byggde upp två senarior om hur Brunnsparken skulle utvecklas.

Kommunen har mycket mark som kan exploateras, nyss inköpt myrö ca 100mijoner och pappersbrukstomten, bygg där istället !!!!

Vi anser och ansåg då att det är rent vansinne att bygga bort ett stycke mycket viktig historia av Örebro, skulle vi riva svampen för att bygga bostäder, faktiskt så låter det ju lite så om man hör Björn om framtiden för svampen, allt kan hända med fel styrning av kommunen, men vi får enträget fortsätta bekämpa dessa dumheter i medborgarnas namn i programnämnd samhällsbyggnad och kommunfullmäktige.

Vi ansåg i tidigt skede att vi skulle fråga örebroarna om vad dom tyckte i en enkät alternativt medborgardialog

Efter mycket om och men så gjorde man en inbjudan till ”medborgardialog” på plats i Brunnsparken men långt efter att redan bestämda förslag var framritade, minoritetsstyret med Björn Sundin i spetsen anförde på mötet två styrande förslag som medborgarna skulle ta ställning till, mötet på plats gjorde gällande att dessa förslag som Björn kokat ihop inte var aktuella för diskussion, medborgarna utryckte frustration och en annan vilja då som nu.

Vid träffen fick till och med undertecknad stoppa Björn i sin svada och be om ordet för att själv kunna presentera sig som representant från politiken samt övriga politiska och tjänstemannadeltagare.

På mötet så var medborgarna starkt kritiska mot tillvägagångssättet och starkt ifrågasättnande och man undrade från medborgarna om man verkligen kunde göra så här. 

Mitt svar var att allt kan hända och dessutom utan kontroll när Björn härjar fritt, mitt svar till medborgarna var att ett samråd om utformning av parken och viljeyttringar kring denna park skulle ha kommit långt tidigare, dessutom så skulle inte två låsta förslag skapats då vi anser att detta gör att man inte kan i bred diskussion få in dom finaste förslagen för utvecklingen och förädlingen av parken.

Detta är ju en folkets park och ska förbli så, jag är hoppfull nu i och med att svaren från den utställda enkäten är inne och talar sitt tydliga språk att minoritetstyret med Björn Sundin i spetsen lyssnar till medborgarna och genomför vårt förslag till beslut om att göra en grönskande park med liv och rörelse där människor kan mötas och leka, få sinnesro i en annars så hektisk vardag, där människor kan utveckla social samvaro och ge utrymme för rekreation i alla olika former, fortsatt upprustning av befintliga hus och återskapa folkets park.

Vi politiker är folkvalda och vi ska företräda dom, ta nu ansvar Björn och gör det ända rätta och lyssna till medborgarna

Gör om gör rätt!!!

Enkätundersökningen om Brunnsparken klar – bostadsförslag totalsågas

Medborgarna har sagt sitt om Brunnsparken

Partiledardebatten

Jag är rädd, rädd för den utveckling vi har med sittande S-MP-V regeringen, meningslösa arbetsmarknadsåtgärder och fejkade jobb, skattepolitik som hindrar jobbutveckling, man blundar för att sätta in rätt åtgärder för integration.

Skapa förutsättningar för våra nyanlända i småföretagande tex. Nej man ska ha så tokhöga avgifter, och att skapa företag med den kompetens man har är hopplöst omöjligt för de nyanlända, småföretagare är centrala och extremt viktiga för Sverige, den kompetens som alla nyanlända har måste synliggöras och användas i Sveriges alla fina företag, detta kommer minska utanförskapet.

Löven säger att man ska in i arbete snabbt, men inget händer….

Man har från regeringen sagt att man ska skaka fram 5000st statliga jobb, vad är detta för jobb.

1miljon personer i Sverige lever på bidrag, människor behöver jobba för att känna tillhörighet i samhället.

Rutavdraget är en mycket bra reform som ska växlad upp enl. Mig, regeringen har skurit ner på detta till förmån för bidrag

Varför är vi så rädda för riktiga jobb istället för meningslösa arbetsmarknadsåtgärder.

Kommunen vs Näringslivet

Vi liberaler tänker att företag och näringslivet i stort är en enorm drivkraft och motor för ett väl fungerande samhälle.

Företagare ska känna sig välkomna och man ska skapa förutsättningar för att kunna utvecklas 
KSO Kenneth Nilsson’s Citat”Örebro kommun har en offensiv etableringspolitik. Vi försöker locka fler företag till oss och att vara så duktiga som möjligt på att bemöta våra lokala näringslivsaktörer”

Jag har under flera tillfällen senaste halvåret fått till mig om att det som KSO anför i artikel i NA den 5/10 inte stämmer och vi inte alls är duktiga på att bemöta lokala näringslivsaktörer, bygglovsprocesser och expansion av företag är sega processer och nekande förefaller vara mer regel än undantag, omdisponering/förändring av detaljplaner och lättnanden tex. Av prickmark på mkt gamla detaljplaner är saker som oftast upplevs problematiskt från lokala näringslivsaktörer.

Menar vi allvar från politiken så måste vi skapa reella förutsättningar för företags expansion i Örebro  utan att sätta byråkratin främst.

Bygg broar istället för diken…..

Byggnadsminne, Svampen och Sossar=?

Är oroad över programnämndens ordförandes uttalande i Na, bakom hans uttalande lurar något som inte kommer till del för alla örebroare, citat ” – Vi får ju inte påverka utsidan på Svampen, till exempel att såga upp hål i fasaden.” Och citat ”använda Svampen till någon lämplig verksamhet, så den inte bara står och kostar kommuninvånarna pengar”

Har vederbörande idéer som inte kommer tillkänna i programnämnden

Är det inte bättre att vederbörande fokuserar på att hålla tillbaka på onödiga investeringar såsom igensättning av gator och sönderförtätning av gator, där går det att spara pengar.

Men jag är samtidigt glad för att vederbörande tänker kostnader för en gång skull och inte bara tokinvesteringar.

Svampens framtid – artikeln i Na

3000 jobb, en epok går i graven

Ericsson som bolag är ett bolag med en fin historia och med tradition, ett bolag som med bas i Sverige har gjort avtryck genom innovation och teknisk utveckling i hela världen.

Mer och mer bolag flyttar ut från Sverige och då måste vi politiker på lokal nivå samt riks ta oss till detta och med all kraft skapa förutsättningar så att företag trivs och kan verka i landet Sverige.

Sveriges styrande partier jobbar i dag i totalt motsatt riktning, man är inte jobbskapande, man tror mer på löst sammansatta arbetsmarknadsåtgärder i stället för att höra med bolagen om hur man ska nå företagarna i de riktiga jobben som företagarna skapar.

Jag är bekymrad över den brist av intresse för företagandet som Socialdemokraterna visar.

Vi är alla utrustade med två öron och en mun…

Verktygen i lådan måste börja användas helt enkelt…

#ericsson #varsel #kumla #na 

Satsningar i staden Örebro

Jag är rätt tjatig av mig i programnämnd och kommunfullmäktige, tycker att satsningar inom Samhällsbyggnad skall fokusera på de underhållsbehov vi har, inte förtäta sönder stadens gator med sk. Stadsgator på viktiga trafikleder som är viktiga för näringsliv och stadens överlevnad

Att sedan inte ha kontroll på ekonomin i dessa projekt gör det ännu mer bekymmersamt, vi politiker ska ta en stort ansvar för hur vi förvaltar och investerar medborgarnas pengar 

Vi liberaler vill alltså ha ordning och reda på det kraftigt eftersatta underhållet tex. avseende gatubeläggning och vi ser att infrastrukturella lösningar för hela Örebro ska vara eftertänksamma och väl genomarbetade, inga quikfix…

Kommunal vindkraft och förluster

Det var Kommunfullmäktige i veckan, beslut fattades om att låsa in det kommunala fastighetsbolaget Futurum samt Örebro kommun och Kumla kommun på ett låst elavtal på 20år, nu kommer medborgarna och skolbarnen få se förlusterna i Kumbro Vind bli utsmetade för att själva hålla sig över vattenytan
Dessutom till ett högre elpris än vad som är aktuellt i dag
Marknaden kommer enl. Min mening lira en egen fotbollsmatch brevid detta, vi kan bara se på från sidan
Beklagligt, vansinne och ansvarslöst