Kunskap i centrum

Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Det pekas ut både i den styrande majoritetens plattform för de kommande fyra åren samt i den budget som kommunledningen presenterar. Kommunledningen vill att alla barn i Örebro ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och menar att den resan börjar i skolan. Nu prioriteras arbetet ytterligare med att fler aktörer ska bli delaktiga i elevers skolgång och måluppfyllelse.

En trygg uppväxtmiljö är avgörande för hur barn och ungdomar senare klarar vuxenlivet. Därför ska barn och ungas uppväxtvillkor och behov vara prioriterat i Örebro kommuns verksamhet. Ökad prioritet kommer att ges till arbete för att samordna insatser kring elever med såväl region och polis som andra berörda delar av kommunens verksamheter. Det kommer också att läggas ökat fokus på strategiskt arbete för att säkra tryggheten på skolorna. Under 2019 ska en plan göras för hur Örebro kommun som huvudman ska säkerställa en trygg och säker skola utan våld, hot och kränkningar. En samlad översyn på programnivå över hur tillgången till elevhälsa ser ut för grundskola och gymnasieskola ska slutföras och sedan skapas en plan för hur den kan göras tillgänglig för fler.

– Skolan är en av våra viktigaste prioriteringar den kommande mandatperioden, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.  Att klara skolan är en viktig skyddsfaktor för att klara sig bra i livet och därför behöver samordningen kring detta uppdrag prioriteras tydligare i arbetsformer. Skolan är idag en mer komplex verksamhet och hanterar fler saker idag än tidigare. Med en tydligt uttalad prioritering vill vi avlasta lärare och få fler funktioner från andra delar av samhället involverade för att eleverna ska må bra och klara skolan.

Inte bara Rådhusutspel idag, utan vildsvinsreportage via lokala medier från hembygden idag.

Publicerat av

Per-Åke Sörman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *