Truckstop

Detta har jag sagt länge och står för alla dagar i veckan; Mariebergsdilemmat som fick ett lyckligt slut för alla inblandade parter var en plats dit INTE bilburen ungdom var anvisad men var ändå. Truckstop är stället dit kommunen vill att långtradare ska parkera enligt skyltar ut efter vägar och annan information. Jag har varit på plats och följt detta på nära håll, lyft det i vårt lokala brottsförebygganderåd men det måste visst hända något allvarligt innan denna fråga tas på allvar. Visst ren kriminalitet ligger så klart på Polismyndighetens bord, dock borde vi kunna göra mer förebyggande insatser;

*betald säkerhetsparkering med t ex en bonuscheck i restaurangen där åkerier el uppdragsgivare kan ge föraren riktig mat i samband med vilan och inte konservburk via triangiakök.

*Alkobommar på vägen ut, låter som en självklarhet men har inte kommit någon vart knappt sen stället invigdes tyvärr.

*Branschen i sig måste stäppa upp och ge schyssta villkor i hela kedjan från oss konsumenter, leverantörer och logistikföretag. Alla måste ställa krav på kvalité och åter kvalité i hela kedjan.

Jag har bevittnat saker och ting på dygnets alla timmar på kommunens lastbilsparkering och likaså lyft detta med partiets förtroendevalda inom Samhällsbyggnad där våra representanter inte lyckats nå ända fram i alla frågor med inblandade. Hästkraftensdag, motortorsdagar, Stortorgetreunion, Christmasconvoy, mm mm. Det händer så mycket gott på området men det smolkas ner av den kriminalitet som sker i mörkretsdunkel. Jag är även här glad att media vaknat upp, precis som på Vintrosahemmet tidigare i höstas då kan det förhoppningsvis bli fart i frågan. Jag är en flitig besökare på området och hoppas nu det kan bli en långsiktig trafiksäker och laglig lösning för alla inblandade parter när vi nu är landets logistikcentrum no1.

Vi löste Mariebergsfrågan genom samverkan och ”jävlaranama” för att vi ville, nu måste mötesplatser säkras upp och vara tillgängliga på ett lagligt sätt framöver. Vi kan med vilja och prestigelöshet även lösa denna svåra nöt, genom samarbete och klokskap framöver.

Medlemsmötet!

Medlemmarna har sagt sitt- här är Centerpartiets förslag från kvällens rådgivande medlemsmöte!

Förslaget om Centerpartiets representation i Örebro Kommun har utarbetats av partiets kommunfullmäktigegrupp. Under kvällens rådgivande omröstning har förslaget även godkänts av medlemmarna. Samtliga val kommer att behandlas och slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige den 10 -11 december.

Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun, är nöjd med kommande mandatperiods laguppställning.
– Efter höstens valframgång har vi tagit vara på såväl nya som erfarna medlemmar som nu ska göra verkstad av våra närodlade idéer och visioner. Jag är stolt och glad över den mixen vi har skapat, säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro.

Tack vare ett framgångsrikt val har vi inför denna mandatperiod över femtio uppdrag att fördela. De som väljs som representanter kommer börja sin tjänstgöring den första januari 2019 då de ska föra fram Centerpartiets politik och därmed arbeta för att skapa ett bättre Örebro kommun.

Även kretsordförande Anders Olsson ser optimistiskt på framtiden.
– Jag är glad över att vi har valt ut ett starkt och kompetent lag med både stor bredd i ålder, kön och erfarenhet. Jag ser fram emot en ny mandatperiod där centerpartiet ska göra skillnad, säger Anders Olsson, kretsordförande för Centerpartiet i Örebro.

Förslag till fördelning av politiska uppdrag under mandatperiod 2019–2022:
Per-Åke Sörman, ordförande i Landsbygdsnämnden.
Elisabeth Malmqvist, ordförande i Gymnasienämnden.
Gunhild Wallin, ordförande i Vårdboendenämnden.
Anders Olsson, ordförande i Tekniska nämnden.
Jimmy Nordengren, ordförande i Futurum fastigheter.

Vi har även vice ordförandeskap i kommunstyrelsen, VUXAM, Grundskolenämnden, Programnämnd Samhällsbyggnad, Fritidsnämnden och i bolaget Örebrobostäder AB. För att ta del av hela förslaget, se länken!

Utskrivningsklara!

Lyckat arbete när äldre skrivs ut från sjukhuset!

Programnämnd social välfärd fick igår torsdag del av en slutrapport kring koordinering av fortsatt arbete utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Frågan handlar om arbetet för att ta hem människor som är klara att skrivas ut från sjukhus och som behöver fortsatt vård i kommunens regi. Rapporten visar på positiva resultat och hittills har Örebro kommun inte haft några dygn med betalningsansvar på sjukhuset under 2018.

– Vi har arbetat medvetet med detta sedan långt innan lagen trädde i kraft. Det är ett stort engagemang från och bra samverkan mellan alla berörda som ligger bakom att det har gått så här bra. Jag är enormt tacksam för allt det viktiga arbetet som gjorts och som syftar till att ge individer en tryggare och mer samordnad upplevelse, säger Per-Åke Sörman (C) Ordförande i programnämnd Social Välfärd.

Den nya lagen ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ersätter den tidigare Betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården, genom ökad samverkan runt individen. Syftet med projektet har varit att genom samordning skapa effektiva flöden för trygg och effektiv utskrivning, som stärker såväl omsorgen om den enskilde och ökar dennes delaktighet. Arbetet handlar också om hushållningen av de ekonomiska resurserna.

Rosa blir blått

Kavajslaget lämnade rosa Oktober och tog sikte på blåa Movember. Mustaschkampen pågår därmed under denna 30dgr långa gråa mörka månad. Återstår att se hur många som brukar nappa på idén och om man orka hålla i till den 30/11 på natten. Det viktigaste är att köpa en kampanjnål och skänka en slant till forskning oavsett bröstcancer eller prostata. Det är inte ofta ni får höra mig säga eller för den delen skriva; upp till kamp men i dessa två olika behjärtansvärda insamlingar så tar jag kampen. Nu sätter vi färg på den blåa månaden Movember efter att ha färgat oktober rosa!

Debatt, LP 1/11-18

Framåt för en närodlad politik i Örebro kommun!  

Under valrörelsen har vi i Centerpartiet pratat om en närodlad politik. Vi har lyft frågor som att makten ska ligga hos individen, om stora möjligheter för små företag, att landsbygden ska utvecklas inte avvecklas och om resultat för miljön. Vad skönt det känns att nu få sätta igång att förverkliga dessa tankar i majoritet i Örebro kommun!

Centerpartiet har suttit i kommunledning i Örebro kommun sedan valet 2006, och tillsammans med socialdemokraterna och kristdemokraterna sedan 2011. Nu har vi återigen skrivit en politisk plattform med dessa två partier och vi kan konstatera att den är fylld av grön och närodlad politik. Ökad fysisk- och psykisk hälsa och mer insatser mot droger och kriminalitet är några av de punkter som Centerpartiet har gått till val på och som nu står i den gemensamma plattformen för kommunledningen. Vi flyttar fram positionerna för miljöarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt som medborgare i Örebro kommun, vi ska bygga ut infrastrukturen för laddstolpar och biogas och vi ska säkra den långsiktiga vattenförsörjningen.

För Centerpartiet är en levande, modern och attraktiv landsbygd förutsättningen för hur vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle med fler i jobb. De gröna näringarna är en nyckel i omställningen, inte en fiende. Därför har vi också kämpat för att flytta fram positionerna för landsbygden. 

Vi ska arbeta för tillgången till bredband och mobiltäckning i hela Örebro kommun.

Den digitala infrastrukturen är av yttersta vikt för både företagande och boende på

landsbygden. Det antagna landsbygdsprogrammet ska implementeras i relevant verksamhet. Ungdomars perspektiv och möjligheter till en aktiv fritid på landsbygden ska utvecklas. En utredning kring ökad kvalitet på skolor där elevunderlaget är litet är genomförd och ska ligga till grund för en fortsatt utveckling av våra landsbygdsskolor.

Under mandatperioden ska vi titta på möjligheten att använda vår policy för markanvisning för att öka byggandet på landsbygden. Vi ska säkerställa att det finns detaljplanerad mark för nybyggnation och att det skapas fler tomter för småhus och villor även på landsbygden, i enlighet med de ställningstaganden som finns i översiktsplanen. Kollektivtrafiken och cykelvägarna ska utvecklas för dem som har möjlighet att resa på dessa sätt, men det måste också vara möjligt att dela upp en resa i flera olika trafikslag. Att på landsbygden kunna ta bilen till bussen. Därför ska nästa steg för pendlarparkeringar med snabb kommunikation till centrum tas.

Centerpartiet är ett parti som håller vad vi lovar. Det har vi gjort historiskt och det ska vi göra nu. Äntligen påbörjas arbetet med att leverera på alla de punkter som vi nu gick till val på. Om fyra år ska vi kunna möta väljarna igen med stolt blick och rak rygg, och tala om att vi förtjänade deras röster. Hela vägen fram till dess ska vi vara synliga runtom i vår kommun, och fortsätta dialogen med alla medborgare, företag och verksamheter som finns. För det är så man fullt ut klarar av att vara medborgarens förlängda arm. De viktigaste vallöftena är redan nu förhandlade och finns med i den gemensamma plattformen för kommunledningen i Örebro kommun. Nu kavlar vi upp ärmarna och gör verkstad av våra närodlade idéer! 

Per-Åke Sörman (C)

Vice ordförande i Kommunstyrelsen och kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun

Plattformen 2019-2022

När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

– Vi är trygga med var vi har varandra både i frågor där vi står nära varandra och där vi tycker olika. De samtal som har lett fram till den här politiska plattformen har därför varit öppna och konstruktiva. Vi förenas alla tre i en stark vilja att utveckla Örebro till en kommun som håller samman socialt samt mellan stad och landsbygd och övertygelsen om att det blir bäst när man gör saker tillsammans, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den politiska plattformen ligger till grund för samarbetet under kommande fyra år och kommer vara utgångspunkten för de prioriteringar som görs i budgetarbetet varje år.

– De överenskommelser som är gjorda i plattformen innebär att vi flyttar fram positionerna på flera områden. Det förebyggande arbetet kommer stärkas, vi tar ett helhetsgrepp kring upphandlingsfrågorna och de möjligheter som det ger och vi kommer fortsätta med insatser för klimatet och att vara en grön kommun. Det ska vara enkelt att som medborgare göra klimatsmarta val, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Skolan pekas ut som Örebro kommuns viktigaste prioritet i plattformen. Alla barn i kommunen ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund, och den resan börjar i skolan.

– Att klara målen för att ta sig in på en gymnasieutbildning och sen fullfölja densamma, är oerhört viktigt sett till framtida möjligheter på arbetsmarknaden och för vidare studier. Därför kommer vi fortsätta satsa på bland annat tidiga insatser, elevhälsan och att avlasta lärare genom att anställa andra kompetenser så att lärare kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget, säger Marlene Jörhag (KD), tillträdande kommunalråd.

– Alla som kan jobba ska jobba i Örebro. Kompetensförsörjningen kommer bli en av de stora utmaningarna framöver. Vi stärker därför det arbetet med att tillsätta en ny politisk beredning den kommande mandatperiod. Vi vill också se över hur vi kan stärka medarbetarnas arbetsmiljö genom att öka medarbetarinflytandet och stimulera till fler intraprenader, säger Lennart Bondeson (KD), kommunalråd.

I samband med kommunfullmäktige i december kommer beslut om budget för 2019 att tas.

Här finner du den närodlade plattformen!

Invigning på norr

Idag på fm plockade jag om lite i kalendern och for till Lillåcenter och invigningen av Max hamburgerrestaurang. Har medverkat på öppnandet såväl på XL bygg, Dollarstore och nu även Max. Norrut som bygdebo känns lite extra och speciellt som man kämpat så för verksamheter i området inkl rusten av Lillå 7-9, förskolor i området samt konstgräsplanen mittemot.

Kl 10:00 den 10/10 nästan på dagen 50år sen första öppnandet i Gällivare och 20år sen första restaurangen i Örebro vid Eurostop. Många historiska nedslag denna gråmulna onsdag fm som verkligen lös upp vardagen. Öppet mellan 10-24 och nu kanske kanske kanske saker och ting kan skruvas upp i tempot kring Lillåcenter. Ett långsiktigt guldägg men lite trögstartat men visst hellre kloka etableringssteg än förhastade så jag fortsätter följa utvecklingen på nära håll.

Trygghetsvandring

Ikväll och natt var det promenad med City Örebro och brottsförebyggande rådet i Örebro där jag är ordförande. Fyra olika grupper var ute på olika ställen och såg över belysning, tillgänglighet, gång, cykelbanor, parker, garage mm mm. Vi blev till sist två förtroendevalda på vandringen där jag och Marlene Jörhag (Kd) deltog tillsammans med Polis, fastighetsägare, ordningsvakter, park och gata, föreningslivet, civila samhället osv osv

Mitt andra år i lokala ÖreBrå vilket medförde min andra årliga vandring i city. Man lär sig nya saker hela tiden och ser saker och ting med nya ögon när man ”byter glasögon”

Rally i bygden

Ett riktigt familjerally i vår bygd under lördagen. Ett av landets till antalet anmälda ekipage största tävling under året. Parkering och servering under hela lördagen, från att solen gick upp till den slocknade efter 18-tiden.

Publikrekord och försäljningsrekord för bygdens sportklubb vid korset i Hellby, Södra Klysna. Runt 220 rallybilar passerade korset och publiken vallfärdade till det på kartan anvisade gärdet. Detta är ren och skär succé detta året. Så roligt att långsiktigheten ger en god skörd efter många år i bygden.

Verkligen en levande bygd där många hjälps åt för att besökare mm skall trivas fullt ut!

Fortsatt kommunledning

Nu är det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. Förhandlingarna går nu vidare med att ta fram en politisk plattform och fördela ansvarsområden. Det återstår också detaljer för att bilda en valteknisk samverkan ihop med ett fjärde parti för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden.

 

– Vi tre partier har tagit ansvar för Örebros utveckling sedan omvalet 2011 och nu är vi redo att berätta att vi vill fortsätta göra det även denna mandatperiod. Jag är väldigt glad över det. Det är en trygg och långsiktig samverkan som gynnar Örebro. Vi vet var vi har varandra och vi har kommit överens om stora och svåra frågor tidigare. Det är bra för Örebro med ett blocköverskridande samarbete, säger Kenneth Nilsson, partiföreträdare för Socialdemokraterna.

 

– Vi är trygga att vi kommer att ta fram en plattform som främst kommer att fokusera på tre områden: att stärka skolans resultat i Örebro, att förbättra integrationen kopplad till arbetsmarknaden och jobbtillväxten och inte kompromissa med att göra Örebro än mer attraktivt, fortsätter Kenneth Nilsson. 

 

– Plattformen kommer också att innehålla tydliga skrivningar om näringslivsfrågorna och hela kommunens utveckling, vi ser nu hur vi stiger i Svenskt Näringslivs ranking och det arbetet vill vi fortsätta. Vi ska också se över upphandlingsdelen i plattformen, där vi vill ta ett större politiskt ansvar. Det är också viktigt med en realistisk och resultatinriktad klimatpolitik, säger Per-Åke Sörman, partiföreträdare för Centerpartiet.

 

– Valresultatet innebär att nio partier kommer ingå i kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022. Det riskerar bli rörigt och svårstyrt, men vi har nu bara detaljer kvar i förhandlingar med ett parti till för att få en valteknisk samverkan för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden. Det här är en hållbar kommunledning, vi är överens om vårt blocköverskridande samarbete och vill fortsätta komma överens brett med andra partier i många frågor, exempelvis klimatfrågan, säger Lennart Bondeson, partiföreträdare för Kristdemokraterna.