Översiktsplan-arbete pågår

Just nu pågår ett stort arbete med att skapa en ny översiktsplan i Nora.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument som kommer att påverka Norabor i stor och smått, ex om du kan få bygglov eller ej. Eller hur kommunen avser att satsa på ditt område.Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men vägledande vid tillståndsgivning.

Landsbygdspartiet oberoende (LPo) i Nora har varit mycket kritiska till dokumentet som gick ut på samråd. Vill du kan du läsa hela vårt svar här. http://landsbygdspartiet.org/nora/wp-content/uploads/sites/10/2014/10/%C3%96VERSIKTSPLAN.pdf

Jag har nu varit aktiv i den grupp som tagit del av samtliga svar och jobbat fram ett nytt förslag. Kan konstatera att den kritik som kommit in från Norabor (ca 80 svar) varit relativt samstämmig.

Den översiktsplan som kommer att gå ut i nästa omgång (beslut tas i december) kommer vara kraftigt omarbetad med fler cirklar runt våra byar, som möjliggöra byggnation och dessutom en förskjuten cirkel runt Nora, vilket vi är glada för i LPo . Ändringarna ligger i linje med inkommen kritik.

Areella näringar d.v.s hur det ser ut i kommunen gällande jordbruk, skogsbruk och jakt saknas fortfarande i översiktsplanen. Med anledning av den nytta våra tamdjur gör för vår miljö lägger gruppen på initiativ av LPo nu förslag på att kommunen ska ställa sig positiv till att djur ska kunna beta av marker i tätortsnära miljöer vilket bidrar till ekosystemtjänster. Dessutom kommer jordbruksmark i huvudsak undantas för byggnation. Detta är två mycket positiva saker tycker vi. Särskilt i tider då vi behöver vara rädda om våra bönder och höja vår självförsörjningsgrad.

Vikten av god standard av vägar i kommunen bör tydligt framgå i översiktsplanen. Vägarna 243, 244 och väg 767 mellan Nora- Järnboås – Hjulsjö, Nora- Hällefors och Nora- Karlskoga kommer toligtvis lyftas fram i översiktsplanen. -Jag skriver troligtvis då inga beslut är fattade men gruppen vi ingått i har lagt detta som förslag.

Däremot är vi (LPo) mer kritiska till den Järnväg mellan Nora – Örebro man troligtvis fortsättningsvis vill satsa på. Vi i LPo menar att detta kommer att få negativa konsekvenser på hur trafikverket kommer att satsa på bättre bussar, fler avgångar mellan byar och våra vägar.

När jag nu ändå pratar om vad vi ogillar så ogillar vi  även de TVÅ dyra vattenprojekt majoriteten vill satsa på. (utöver det vatten vi har i Bälgsjön). Vi tycker det räcker med ett av dessa två projekt, antingen Ryavatten eller Vätternvatten. Återkommer i denna fråga.

Frågor som politiker fattar beslut om måste vara både kloka och ekonomiskt försvarbara, vilket det finns stora frågetecken för i  dessa vattenfrågor

LPo vill att Nora ska växa och en del i detta är att göra oss mer attraktiva, genom flera olika åtgärder och insatser. En av dessa insatser är att underlätta för strandnära byggnation. En möjlig lösning för att åstadkomma detta är att peka ut områden så det generella strandskyddet för permanent boende avskaffas för t.ex. mindre sjöar och vattendrag. En annan är att bygga samman Nora och Gyttorp. Det skulle på sikt innebära att tätorten Nora innehåller två sjöar, vilket vore fantastiskt.

Däremot måste utnyttjande av strandnära miljö även fortsättningsvis vara möjligt för allmänheten som bor i närheten. Vilka områden som kommer att omfattas hoppas vi kommer som en kompletterande rapport då dessa områden ej kommer att pekas ut i översiktsplanen. Utsikten över Norasjön från Hitorp bör självklart inte bebyggas – Den är ju en vy som många turister stannar och fotograferar.

I sammanhanget ska också sägas att all byggnation bör anpassas till naturen så det inte växer upp komplex omgivna med mycket hårdytor.

Även en principiell diskussion kring lokalisering av skola, äldreboenden och förskola, i fler delar av kommunen än den centrala tycker vi bör ske. Liksom idrottsytor och bredband som vi hoppas på i en kompletterande plan, vilken kommer innehålla en diskussion och viljeinriktning kring olika typer av byggnationer i kommunen.

I dec/ januari kan vi ta del av det slutliga resultatet då planen än en gång kommer att gå ut på ny runda för alla att tycka till. Den här gången förhoppningsvis ett bättre förslag