Det här med storregioner……..

Ett syfte med 6 storregioner är att styrning och ansvar ska bli lika i hela landet. Hur tänker man då, det förutsätter ingen framtvingad stor-region-reform som dessutom bygger på konkurrens?

Motståndet mot storregioner är stort. En ny Sifo-undersökning visar att motståndarna är fler än förespråkarna. Vi kan läsa att fler och fler är kritiska i oppositionen, men de partier som säger sig vara för en decentralisering är fortfarande positiva, märkligt. Men det är klart: ser man saker från ovan är det en decentralisering -men i underperspektiv, ur folkperspektiv är det en centralisering och då infinner sig frågan vilket perspektiv man ska ha. För mig -och vårt parti är svaret givet-folkperspektiv.

Det finns fler frågor än svar, indelningskommittén har inte tillräckligt belyst och visat på fördelarna med storregioner.Dessutom borde en viktig del av uppdraget vara att se till hur vi ska få hela landet att leva, hur vi tillsammans kan samarbeta och samverka utifrån de olikheter som vårt stora land har. Hur vi kan skapa så rättvisa och solidariska villkor det bara går för hela vår befolkning – utan intern konkurrens.

En centralpolitisk urbaniseringstrend lett till att invånarantalet i hälften av landets kommuner minskat, sedan mitten av 1990-talet, trots att antalet totalt ökat i Sverige. Stora kommuners perspektiv appliceras på små kommuner, vilket inte fungerar, samtidigt som resurser tas från landsbygd utan att kompensation utgår. Landsbygden ska leverera till till städerna, men vad ska städerna leverera till landsbygden? Konsekvensen är en döende landsbygd och en avfolkning av mindre städer. Vi som bor utanför de stora städerna ser det här.

De råder en tro på ett utopisk rationaliseringsparadis bland många av våra makthavare. Vurmen för småskaligheten är borta, jobb och utbildning centraliseras. Att tro att storregioner blir effektiva ur ett rationaliseringsperspektiv saknar stöd, se bara på vad som hände när kommunerna slogs samman i början av 70 talet. Blev kommunerna effektivare? -Nej, men besluten fattades längre bort och byråkratin ökade.

Sveriges politiker på nationell nivå borde se på Norge, som politiskt medvetet driver att hela landet ska brukas, där de två viktigaste incitamenten är differentierade arbetsgivaravgifter och återbäring av naturresurser som plockas ut från landsbygden.

I stället för detta tänker den indelnings kommitté man tillsatt på nationell nivå att vi i Sverige ska skapa storregioner Utgångspunkten att skapa sex regioner är att de ska vara ”jämnstarka” och konkurrera med varandra. Därav ska det vara lika många invånare i varje storregion. Det är naivt att tro att regioner blir jämnstarka för att man ritar om en karta och placerar lika många invånare i dem. Vad är det som gör att indelnings kommitté missat detta?

Regioner med olika storlek och folkmängd bör fortsätta att utvecklas, samverka, kompenseras, lära av varandra. -inte konkurrera med varandra. De län vi har idag inrättades för att staten skulle vara närvarande och ta vara på regionernas olika förutsättningar, de olikheterna finns fortfarande.

En storregion är dessutom oroande ur demokratisynpunkt. Avståndet kommer att öka mellan väljare och beslutsfattare, vilket många invånare redan idag märker. Inte heller löser man snabba flexibla beslutsvägar med storregioner, -risken är snarare att orättvisorna ökar eftersom man tappar lokal kännedomen.

Att sjukvården skulle gynnas av en storregion i konkurrens med andra är svårt att se. Det är dessutom ett underkännande av vården, vilket jag nog kan hålla med om rörande den allmänmedicinska delen där stafettläkare avlöser varandra och du som patient träffar olika läkare hela tiden. Snarare kanske vi bör utreda om staten ska ta över vissa delar av den högspecialiserade sjukvården, och att resten decentraliseras till primärvård i kommunerna.

Kanske även här ett Norskt incitament där studieskulder avskrivs på olika nivåer om du väljer jobba utanför storstadsregioner under ett antal år för att få kontinuitet

Frågan är om våra majoritetspolitiker på nationell nivå kommer att lyssna på kritiken, eller slår man igenom reformen och tänker att det handlar om en ”organisationsfråga” Indelnings kommittén och våra beslutsfattare har en del att bevisa om man fortfarande vill lyssna till folket ute i landet

 

 

.

Publicerat av

2 reaktioner till “Det här med storregioner……..”

  1. Det är glädjande att ”någon”, dvs du, ser på storregionsivrandet med kritiska ögon. Ur demokratisynpunkt kan jag konstatera att hela storregionsprojektet är något som inte skall beröra landets invånare då det gäller inrättandet av dessa. Rikspolitikerna tar fram ett förslag och det skall sedan förankras regionalt via kommunala, landstings- och regionspolitiker i slutna möten, där allmänheten inte har möjligheter att delta och ge synpunkter/kritisera storregionsplanerna och dess utformning.

    Man kan fråga sig varför våra politiker väljer att gå fram på detta sätt? En skäl är uppenbart. Man vill inte låta allmänheten få tillfälle att kritiskt granska en så stor och i grunden omfattande förändring och som samtidigt berör allmänheten på det mest dramatiska sätt. Att arbeta med demokratiska medel kan ju att leda till att storregionsiden kan komma att haverera. Detta vill man till varje pris undvika och det görs förstås bäst genom att hålla sina uppdragsgivare (=väljare) utanför.

    Jag är övertygad om att fler än jag själv ser politikernas förakt mot oss, vanligt folk, som ett stort svek och där, för allmänheten, viktiga frågor undanhålls oss vanliga väljare.

    Här är storregionfrågan ett exempel på överkörning av allmänheten. Men det är ju inte den enda område där jag känner oro för hur våra politiker hanterar vårt samhälle, våra resurser och våra innevånare. Polis, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Äldrevård m fl områden där det kommit grus i maskineriet.

    Detta förakt mot oss samhällsmedborgare som våra politiker består oss med, kommer säkert att ge effekter i valet 2018 på såväl kommunal, landstings- som rikspolitiken

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *