Det är budgettider

Nora kommun ska ha en hållbar utveckling, en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

För Landsbygdspartiet oberoende (LPo) innebär det ett ekonomiskt stabilt Nora, men samtidigt ett förändringsbenäget Nora.

LPo har i sin budget inte höjt kommunalskatten, som redan är hög. Nu vet ju de flesta Norabor att skattesatsen har kommunfullmäktige redan fattat beslut om, där LPo reserverade sig.

Bara det att först fatta beslut om skattesats och sedan budget säger en del om hur majoriteten tänker. Eller snarare inte tänker.

En bra skattenivå kan vara ett skäl till att flytta till Nora menar vi, likväl som många barnfamiljer attraheras av bra skola och förskola samt bra aktiviteter på fritiden för barn och unga.

För att markera detta har vi valt att lägga majoritetens skattehöjning som resultat-enbart för att markera.  Ska vi höja skatten ska det vara för att destinera höjning – inte som majoriteten gjort skvätta lite här och där som dessutom när det gäller vissa satsningar blir extremt dyr på sikt. Och detta säger vi inte för att vi inte vill satsa på personalen utan för att det finns bättre lösningar. En skattehöjning vet vi dessutom är bort efter två år.

LPo  vill  att vi tillsammans med föreningar, arbetsliv och invånare göra Nora kontinuerligt bättre på flera olika sätt utan att äventyra ekonomin.

När det gäller de mjuka sektorerna dvs barn, äldre och människor i utanförskap vill vi

Satsa på arbeten inom Arbetsmarknadsenheten som kan bidra till en bättre vardag för många typ Fagerstamodellen sk fixartjänst. Den modellen leder dessutom till att människor kommer in i försäkringssystemet. Den har majoriteten tagit bort

Vi behöver fortsätta den strategi som för närvarande finns rörande äldre. Därför satsar vi på utökad nattbemanning Hagby ängar och tekniskt utbyggnad på Tullbacken, trygghetslarm och bilar i hemtjänsten.

Vi måste finna lösningar för våra äldre som är medicinskt färdigbehandlade så de inte behöver ligga kvar på sjukhuset. Därför vill vi i avvaktan på äldre boenden gå in i kortsiktig upphandling av medicinsk färdigbehandlade patienter vilket minskar våra kostnader med ca 35-40%.

Vi måste finna lösningar för våra äldre både på landsbygden och centralt. Vi behöver omgående tillsammans med Järnboås bygdelag planera för trygghetsboenden i Järnboås och komma till skott med ett särskilt boende för äldre centralt

Vi behöver även se till våra barn och unga som är i behov av extra hjälp och bistånd

Vi avsätter därför pengar för placeringar. Samtidigt måste vi finna lösningar på hemmaplan för barn som går i skolan och som har särskilda behov och för människor med neuropsykiatriskt funktionshinder som vi idag köper boende för. Vi avsätter pengar för att finna lösningar som på sikt kan sänka dessa externa placeringskostnader

Vi satsar på de små med mindre barngrupper samtidigt som vi ombesörjer ha reserv för ökat tryck inom förskolan.

Vi lägger endast ner en förskola (Esstorp som flyttar till Sagoskatten)och minskar bara den satsning som planerats med 20% till skillnad från andra partier som tar bort satsningen. Det gör att vi har utrymme för den ökning av barn som förvaltningschefen presenterat.

Vi föreslår en omstrukturering i skolan av personal som innebär att fritidspersonal återigen i de skolor där detta ej sker 10 timmar i veckan i de lägre årskullarna fördelat på 5 dagar i veckan för att ge möjlighet till mindre barngrupper i form av halvklasser

Vi föreslår omgående att ett samarbete sker med lärarhögskolan för att få till stånd fler praktikplatser i kommunen.

Vi föreslår en omstrukturering i skolorna med ökat anslag till skolböcker i de lägre årskullarna och mindre kopiering

Vi föreslår en satsning på attraktiva annonser för att ex  Svenska två lärare omgående ska anställas samt den specialpedagogtjänst som för närvarande står vakant omgående tillsätts.

Vi satsar på fortsatt projektering för ny eller ombyggd högstadieskola.

Vi satsar på samordning av resursen och vuxenenheten i form av att endast ta bort 50% arbetsledning till skillnad från andra partier som tar bort 100% tjänst.

Nora kommun är ingenting utan ett näringsliv och en arbetsmarknad som utvecklas

Nora kommuns företagsklimat är summan av de attityder, regler, och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Nora kommun har ett nära samarbete med näringslivet och företagarna i Nora som leder till en utvecklande arbetsmarknad. Nora kommun ökar även stimulans av kollektiva, lokala satsningar, samt småskaliga lösningar. De livsmedel som serveras i skolor och på äldreboenden är närproducerat svenskt

För att få företag att flytta till Nora ska kommunen vara aktivare i kontakten med näringslivet samt erbjuda bra etableringsmöjligheter.

Dessutom ska kommunen ha nära samarbete med etablerade företag och erbjuda hög service. Här finns stora förbättringsmöjligheter utan att öka kostnaderna genom kontinuerliga besök hos företagarna.

Vi vill också få till en bra översiktsplan

Vi satsar på svensk mat och ekologisk i våra skolor.

Vi vill satsa på vårt reningsverk. Vi ser alternativ till reservvatten

Nora kommun ska marknadsföra, stödja och uppmuntra olika entreprenörer och föreningar som leder till att hela Nora blir ett attraktivt turistmål under årets alla årstider och att turismen blir en stark näring.

Här vill även vi satsa på Alntorps Ö både på gratis båt och renovering. Vi tycker det är på tiden. Däremot föreslår vi ingen gästhamn på ön, det tycker vi inte behövs.

Vi satsar även till skillnad till majoriteten på informationsmaterial för att öka servicen och attraktionskraften i kommunen.  Vi har bra hemsida med info om Alntorps Ö, vi behöver uppdatera och förbättra övriga hemsidor

Ställplats för husbilar vill vi föra en diskussion med bandyklubben om de kan administrera för att de på så sätt få ökade intäkter. Det är viktigt att Nora kommun har ett starkt och utvecklande föreningsliv

Föreningarna gör ett oerhört viktigt arbete både rörande allmänt förebyggande arbetet och integrationsarbetet för våra nyanlända invånare. Därför vill vi göra ordentliga satsningar under kommande två år. Det är konstgräs för fotbollsklubben och allaktivitetshus. I kö menar vi att ridklubben och ombyggnation av hockeyn står.

Därutöver vill vi inventera samtliga idrottsanläggningars kondition, för att kunna lägga en långtidsplan för dessa.

Vad backar vi då på?

Vi räknar upp kostnaderna med 2,6% i stället för 2,75 som majoriteten, eller 2,5% som vänstern

Vi sänker inte borgensavgiften till Norabostäder, de lånar redan billigt, det finns ingen anledning att sänka avgiften. Det kostar kommunen 567 000 årligen. Man får mycket för dessa pengar !

Den 1-1 lösning vi varit med och beslutat om backar vi på med anledning av forskningsresultat och föreslår senareläggning och till en äldre målgrupp (högstadiet) .Mycket utifrån forskning kring barns skärmtid I stället lägger vi pengar på böcker. Rörande IT satsningar i kommunen vill vi lägga dessa centralt för att ha kontroll och enhetlighet och samordning för bästa nyttjande.

Vi föreslår vidare att man säljer Myrstacken

MS LYNC som är ett system för videokonferenser som majoriteten satsar på är ett fullkomligt vansinne. Det är ett system som statliga myndigheter har. Kostar 100 000 kr och fungerar som skype Det finns både billigare och bättre system. Vi satsar inte heller några 3 miljoner på kulturskola

Inte heller satsar vi på 6 timmars arbetsdag i vården.

Vi satsar på att marknadsföra Nora. Vi satsar på en hållbar budget Nora ska bara inte vare ett ställe att bo på, det ska ge sina invånare möjligheter till en hel livsstil

När andra höjer skatten ligger vi kvar på vår nivå. Vi sprätter inte ut skattemedel lite här och där, Vi tar ett steg i taget och sakta men säkert bygger vi ett hållbart och attraktivt Nora – inte bara kommunalt inte bara på privat ägarskap utan tillsammans med näringsliv och föreningsliv. Det är så Nora ska byggas!